menu close menu

WIZYTACJA KANONICZNA

Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty Parafialnej  była  przewidziana w prawie Kościoła  wizytacja kanoniczna, która  miała miejsce w niedzielę 27 września br.  Przeprowadził ją ks. bp Zbigniew Kiernikowski.  „Wizytacja  biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46).

POWITANIE DOSTOJNEGO GOŚCIA

Ks. Biskup został przywitany przed wejściem do bazyliki, gdzie ucałował Relikwie  św. Erazma i św. Pankracego, a następnie procesyjnie wprowadzony do świątyni.
W imieniu Parafian słowo powitania skierował pan Grzegorz Dąbrowski, a następnie  rektor bazyliki – ks. dziekan Bogdan Żygadło przedłożył sprawozdanie z działalności duszpastersko – ekonomicznej od poprzedniej wizytacji, która miała miejsce w marcu 2015 roku.
Po nim głos zabrał ks. biskup, który odniósł się do sprawozdania, zwłaszcza do problemu zanikania praktyk religijnych. Mówił o tym, że parafialna Wspólnota ma być „ Miastem położonym na górze”, które ma przyciągać do Chrystusa tych, co są daleko, by była świadkiem Tajemnicy Chrystusa. Nie możemy załamać rąk, patrząc na statystyki, tylko myśleć jak samemu- my którzy przyznajemy się do Chrystusa- jak być Jego świadkiem w świecie. Dla nas nie może być najważniejsza ilość w kościele, ale ważne jest to, byśmy  byli świadkami przynależności do Chrystusa. Potrzeba jest „nawrócenia grup parafialnych” Ważne jest to, by grupa  parafialna miała przywiązanie do Chrystusa i była „znakiem  misyjnym”. Kościół musi być misyjny, by ci którzy są daleko, widzieli że warto być chrześcijaninem.

EUCHARYSTIA

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Zbigniew Kiernikowski, a współcelebransami był ks. Proboszcz, dziekan Bogdan Żygadło i ks. dr Mariusz Majewski wicedziekan naszego dekanatu.  Homilię wygłosił przewodniczący mszy św. , w której nawiązując do czytań dzisiejszych ukazał relacje, jakie zachodzą między deklaracjami dotyczącymi postępowania a faktami, które wynikają czy są związane z tymi deklaracjami lub nie wynikają. Mamy oto zestawienie: z jednej strony wiarę celników i nierządnic, a z drugiej zaś „praktykujących religijność” przywódców ludu. Możemy porównać sytuację tych zdeklarowanych religijnych przywódców ludu (arcykapłanów i starszych) do owego syna, który deklarował wolę wypełnienia woli ojca, ale faktycznie tego nie uczynił. Cały kult świątynny i deklarowana pobożność nie spowodowały w nich tego, by wejść w postawę wypełnienia woli i zamysłu Boga. Trwali przy koncepcji swojej wierności a nie byli gotowi wejść w odkrywanie i pełnienie Woli Boga. Uważali się za tych, którzy nie potrzebowali nawrócenia i opamiętania. Natomiast celnicy i grzesznicy swoim życiem „powiedzieli” kiedyś – i to z różnych powodów i na różne sposoby swoje NIE wobec woli Boga. W konsekwencji znaleźli się sytuacji, w której ich grzech był jak na dłoni. Nie mieli nic dla swego usprawiedliwienia. Nie mieli nic do stracenia ani czegokolwiek dla swojej obrony. Pozostało im tylko uwierzyć.

Nie chodzi więc o żadną deklaratywną pobożność i praktykowanie kultu dla jakkolwiek rozumianego dobrego wrażenia i zwyczaju. Chodzi o fakt uznania swojej ludzkiej grzeszności. Każdy jednak może uznać w sobie – dzięki docierającemu do niego przesłaniu Bożego orędzia – wystarczająco dużo „materii”, by uwierzyć. Liczą się ostatecznie fakty wynikające z wiary, dokonujące się w życiu człowieka, a nie pobożne deklaracje, które niejednokrotnie bardzo łatwo przykrywają brak woli i gotowości wejścia w pełnienie Woli Boga.

MEDALE „ ZASŁUŻONY DLA DIECEZJI LEGNICKIEJ”

Tym tytułem oraz okolicznościowym medalem odznaczeni zostali:

Pani Zenobia Kruszewska

Pani Helena Stańczyk

Pani Brabara Zmorzyńska

Pan Tadeusz Kowalczyk

Pan Grzegorz Dąbrowski

SPOTKANIE Z WIERNYMI W KAPLICY ŚW. ANNY

Po zakończonej mszy św. , w kaplicy św. Anny ks. biskup spotkał się z przedstawicielami grup parafialnych. Spotkanie miało charakter  mniej oficjalny i obecni na nim mieli okazję zadawać ks. biskupowi pytania. Przedtem jednak wszyscy wysłuchali rozważań biblijnych.

SPOTKANIE Z RADĄ PARAFIALNĄ

Zwieńczeniem wizytacji było spotkanie biskupa z Radą Parafialną, na którym – obok bieżących i aktualnych spraw, jakie są poruszane w każdej parafii , mówił o potrzebie ubogacenia spojrzenia na duszpasterstwo przez pryzmat nie ilości wiernych i spraw finansowych, ale jakości i misyjności.

Ostatnim punktem były rozmowy z duszpasterzami parafii.

Barbara Ludorowska


__________
27 września 2020 | Aktualności